گر غره به عمری به تبی برخیزد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
حورا به نظارهٔ نگارم صف زد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
من صرفه برم که بر صفم اعدا زد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
عارف بچنین روز کناری گیرد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
عاشق چو شوی تیغ به سر باید خورد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
خرم دل آنکه از ستم آه نکرد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
جمعیت خلق را رها خواهی کرد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
آن دشمن دوست بود دیدی که چه کرد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
از واقعه‌ای ترا خبر خواهم کرد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
قدت قدم زبار محنت خم کرد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
دردا که همه روی به ره باید کرد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
گفتار دراز مختصر باید کرد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
گر پنهان کرد عیب و گر پیدا کرد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
شادم بدمی کز آرزویت گذرد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
گل از تو چراغ حسن در گلشن برد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
دل وقت سماع بوی دلدار برد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
طالع سر عافیت فروشی دارد( ابو سعید ابوالخیر) - چهارشنبه 16 مرداد 1392
از دفتر عشق هر که فردی دارد( ابو سعید ابوالخیر) - دوشنبه 7 مرداد 1392
از چهرهٔ عاشقانه‌ام زر بارد( ابو سعید ابوالخیر) - دوشنبه 7 مرداد 1392
من زنده و کس بر آستانت گذرد( ابو سعید ابوالخیر) - سه شنبه 1 مرداد 1392
گویند که محتسب گمانی ببرد( ابو سعید ابوالخیر) - سه شنبه 1 مرداد 1392
دل صافی کن که حق به دل می‌نگرد( ابو سعید ابوالخیر) - سه شنبه 1 مرداد 1392
فردا که به محشر اندر آید زن و مرد( ابو سعید ابوالخیر) - سه شنبه 1 مرداد 1392
دردا که درین زمانهٔ پر غم و درد( ابو سعید ابوالخیر) - سه شنبه 1 مرداد 1392
ای صافی دعوی ترا معنی درد( ابو سعید ابوالخیر) - سه شنبه 1 مرداد 1392
دل از نظر تو جاودانی گردد( ابو سعید ابوالخیر) - سه شنبه 1 مرداد 1392
ما را نبود دلی که خرم گردد( ابو سعید ابوالخیر) - سه شنبه 1 مرداد 1392
آن را که حدیث عشق در دل گردد( ابو سعید ابوالخیر) - سه شنبه 1 مرداد 1392
با علم اگر عمل برابر گردد( ابو سعید ابوالخیر) - سه شنبه 1 مرداد 1392
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد