تبلیغات اینترنتیclose

tehran-attorney.com

پیچک( ابو سعید ابوالخیر)
پیچک( ابو سعید ابوالخیر)
شعر و ادیب پارسی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

نردیست جهان که بردنش باختنست

نرادی او بنقش کم ساختنست

دنیا بمثل چو کعبتین نردست

برداشتنش برای انداختنست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 88

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

کردیم هر آن حیله که عقل آن دانست

تا بو که توان راه به جانان دانست

ره می‌نبریم وهم طمع می‌نبریم

نتوان دانست بو که نتوان دانست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 118

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

دور از تو فضای دهر بر من تنگست

دارم دلکی که زیر صد من سنگست

عمریست که مدتش زمانرا عارست

جانیست که بردنش اجلرا ننگست

 

 

ابو سعید ابوالخیر 

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 63

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

آنشب که مر از وصلت ای مه رنگست

بالای شبم کوته و پهنا تنگست

و آنشب که ترا با من مسکین جنگست

شب کور و خروس گنک و پروین لنگست

 

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 97

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

گنجم چو گهر در دل گنجینه شکست

رازم همه در سینهٔ بی کینه شکست

هر شعلهٔ آرزو که از جان برخاست

چون پارهٔ آبگینه در سینه شکست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 88

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

گریم زغم تو زار و گویی زرقست

چون زرق بود که دیده در خون غرقست

تو پنداری که هر دلی چون دل تست

نی‌نی صنما میان دلها فرقست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 143

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

بر شکل بتان رهزن عشاق حقست

لا بل که عیان در همه آفاق حقست

چیزیکه بود ز روی تقلید جهان

والله که همان بوجه اطلاق حقست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 128

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

دل بر سر عهد استوار خویشست

جان در غم تو بر سر کار خویشست

از دل هوس هر دو جهانم بر خاست

الا غم تو که برقرار خویشست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 87

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

دل رفت بر کسیکه سیماش خوشست

غم خوش نبود ولیک غمهاش خوشست

جان میطلبد نمیدهم روزی چند

در جان سخنی نیست، تقاضاش خوشست

 

 ابو سعید ابوالخیر

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 122

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

راه تو بهر روش که پویند خوشست

وصل تو بهر جهت که جویند خوشست

روی تو بهر دیده که بینند نکوست

نام تو بهر زبان که گویند خوشست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 133

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

گفتی که فلان ز یاد ما خاموشست

از بادهٔ عشق دیگری مدهوشست

شرمت بادا هنوز خاک در تو

از گرمی خون دل من در جوشست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 100

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

سرمایهٔ عمر آدمی یک نفسست

آن یک نفس از برای یک همنفسست

با همنفسی گر نفسی بنشینی

مجموع حیات عمر آن یک نفسست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 166

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

ما را بجز این جهان جهانی دگرست

جز دوزخ و فردوس مکانی دگرست

قلاشی و عاشقیش سرمایهٔ ماست

قوالی و زاهدی از آنی دگرست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 154

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

ای خالق خلق رهنمایی بفرست

بر بندهٔ بی‌نوا نوایی بفرست

کار من بیچاره گره در گرهست

رحمی بکن و گره گشایی بفرست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 47

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

یا رب تو زمانه را دلیلی بفرست

نمرودانرا پشه چو پیلی بفرست

فرعون صفتان همه زبردست شدند

موسی و عصا و رود نیلی بفرست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 174

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

یا رب سبب حیات حیوان بفرست

وز خون کرم نعمت الوان بفرست

از بهر لب تشنهٔ طفلان نبات

از سینهٔ ابر شیر باران بفرست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 125

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

آلودهٔ دنیا جگرش ریش ترست

آسوده‌ترست هر که درویش ترست

هر خر که برو زنگی و زنجیری هست

چون به نگری بار برو بیش ترست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 168

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ای برهمن آن عذار چون لاله پرست

رخسار نگار چارده ساله پرست

گر چشم خدای بین نداری باری

خورشید پرست شو نه گوساله پرست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 139

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

پی در گاوست و گاو در کهسارست

ماهی سریشمین بدریا بارست

بز در کمرست و توز در بلغارست

زه کردن این کمان بسی دشوارست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 144

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

سوفسطایی که از خرد بی‌خبرست

گوید عالم خیالی اندر گذرست

آری عالم همه خیالیست ولی

پیوسته حقیقتی درو جلوه گرست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح پنجم , | بازديد : 132